Ako’y nabago
Buhat ng tanggapin
Si Jesus sa buhay ko.
Ako’y nabago
buhat ng si Jesus
Nanahan sa puso ko.

Pagibig ng Diyos
At biyaya
Ang sa puso ko
Ay gumawa

Ako’y nabago
Buhat nang maghari
Si Jesus
Sa buhay ko.

ANG BUHAY KO’Y MALIGAYA

I
Ang buhay ko’y maligaya.
Ang buhay ko’y masaya.
Dahil sa kaloob ng Diyos
Mayamang pag-ibig N’ya.

Si Kristo ay naparito
At akin S’yang tinanggap
Ako ay Kanyang nilinis
Sa sala’y pinatawad

Lahat ng aking sala
Lahat ng pagkukulang
Lahat ay Kanyang pinawi
Dahil sa pag-ibig N’ya.

II
Ibig kong ipamahagi
Pagibig Niya sa ‘tin
Upang ang lahat ng tao
Ay mabiyayaan din.

Tayo ngayon ay nabubuhay
Sa bisa ng Kanyang dugo
Dugo NIyangwalang sala
Sa ati’y itinubos.

Lahat ng ating sala
Lahat ng pagkukulang
Lahat ay Kanyang pinawi
Dahil sa pag-ibig N’ya.