Words and Music by Jovenmarlo A. Imperio

Masasaya at masigla
Gumagawa bawa’t isa
Magandang balita ang dala
Sa paghayo sa buong madla.
Si Jesus and S’yang nangunguna
S’ya ang palaging kasama
Ito’y parangal natin sa Kanya
Tayo ay iniligtas N’ya.

KAY LAKING PAGBABAGO

Kay laking pagbabago
Sa aking puso
Ang idinulot ni Jesus
Buhay ko’y sumigla at naging masaya
Buhat nang S’ya’y makilala
Si Jesus and Panginoon
Tagapagligtas ko’t Hari
Ialay sa Kanya ang buong pagsamba
Sapaka’t tayo’y mahal N’ya.

MANGGAGAWA SA KABUKIRAN

Manggagawa sa kabukiran
Tayo ay magawitan
Mga tao sa kadiliman
Ay atin ngang tulungan
Kasalanan ay iwanan
Taglayin ang tagumpay
Liwanag ng katotohanan
Ang ating iwagayway.